Глава 1. Общи разпоредби.

1. Сайтът gepime.com управляван от Уисдам ЕООД с ЕИК 160063732 и адрес на регистрация на фирмата гр. Пловдив, п.код 4000, ул."КАПИТАН РАЙЧО" 65 e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.
2. Осъществяването на сексуален контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на gepime.com не е обвързано със заплащане от страна на потребителите в полза на Дружеството. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез gepime.com е абсолютно забранено.
3. Дружеството, чрез gepime.com, предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Платените услуги не са свързани с извършването на сексуални услуги срещу заплащане в полза на дружеството или на трети лица. Дружеството си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.
4. Дружеството, чрез gepime.com, предоставя и други услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни. За ползването на тези услуги се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
5. Услугите, предоставяни чрез gepime.com са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване. Дружеството си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно уведомява потребителите.
6. Дружеството не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез gepime.com.

Глава 2. Регистрация на потребител.

1. За да използва услугите, предоставяни чрез gepime.com потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Ако потребителят е непълнолетен, той декларира и съгласието на родител/настойник. Ползването на gepime.com от малолетни лица е напълно забранено.
2. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление, записано по подходящ начин на сървъра на Дружеството, представлява електронен документ.
3. Дружеството си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Дружеството декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.
4. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Дружеството има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.
5. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез gepime.com. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Дружеството не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Глава 3. Договор.

1. Регистрацията на потребител в gepime.com има силата на съгласие за сключване на договор между него и Дружеството. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя и което представлява потвърждение за сключване на договора.
2. Когато абонатът желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез gepime.com, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. Дружеството предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.
3. В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че потребителят е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код. В случай, че абонатът не въведе получения код в едноседмичен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

Глава 4. Приложимост. Промяна.

1. Разпоредбите на общата част се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез gepime.com, доколкото за тях не се предвидени отделни правила.
2. Дружеството има право да променя едностранно настоящите общи условия, за което се задължава да уведоми потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.
Глава 5. Безплатни услуги.

1. Дружеството предоставя за ползване на потребителите чрез gepime.com определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тези услуги се включват „Профили”, „Моят профил”, „Търсене”, „Напиши коментар” и други подобни услуги.
2. Услугата „Профили” дава възможност на потребителите на gepime.com да намерят подходящи партньори, класифицирани по групи съгласно местоположението им и други критерии, определени от Дружеството. Публикуваните в gepime.com профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.
3. Услугата „Моят профил” е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола. Тази услуга дава възможност на потребителите на gepime.com да публикуват информация за себе си, която става общодостъпна за останалите регистрирани потребители. Потребителят може да публикува свои снимки, за които следва изрично да заяви дали могат да бъдат оценявани от останалите потребители. В случай, че снимките имат порнографско съдържание, потребителят следва изрично да заяви това. Дори и да не го стори, Дружеството има право да ограничи достъпа до тези снимки на лица, ненавършили 18 години.
4. Услугата „Търсене” дава възможност на потребителите да намерят подходящ партньор според това дали са представили снимки, вида на снимките и според статуса им в момента. Публикуваните в gepime.com профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.
5. Услугата „Напиши коментар” дава възможност на потребителите на gepime.com, да изкажат мнението си относно останалите потребители, като по този начин то става общодостъпно за останалите потребители. С регистрацията си в gepime.com потребителите изразяват съгласието си да бъдат коментирани от останалите регистрирани потребители в сайта. Коментарите не обвързват Дружеството.

Глава 6. Платени услуги.

1. Дружеството предоставя чрез gepime.com ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.
3. Платената услуга "Неограничено писане на писма" се отнася за ограниченията по пол, възраст или дата на регистрация в рамките на до 1000 писма към 200 уникални потребители. Това е техническо ограничение, което възпрепятства изпращането на СПАМ в Гепиме.
Глава 7. Права и задължения на Дружеството.

1. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез gepime.com, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. Дружеството няма задължение да контролира съдържанието на материалите, публикувани в gepime.com, както и за посегателства срещу авторските права върху последните.
3. Дружеството има право да прекрати достъпа на определени потребители до gepime.com, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
4. Дружеството има право, но не и задължение да заличи от gepime.com материали, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България. Дружеството има право да ограничи достъпа до определени материали с нецензурно съдържание на лица, ненавършили 18 години.
5. Дружеството има право да поставя в gepime.com препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.
6. Дружеството има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като се задължава да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет-страницата gepime.com, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата.

Глава 8. Права и задължения на потребителите.

1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от Дружеството чрез gepime.com, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите общи условия.
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /хардуер и софтуер/ за спокойно ползване на услугите, предоставяни от Дружеството.
4. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в gepime.com за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
5. Потребителят се задължава да не публикува в gepime.com материали, които: 6. Във връзка с ползването на предоставените от Дружеството чрез gepime.com услуги, потребителят е длъжен: Глава 9. Отговорност.

1. С оглед на факта, че gepime.com е сайт за контакт между потребителите на сайта с цел намирането на подходящ сексуален партньор, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
2. С оглед на факта, че коментарите относно потребителите на сайта, публикувани в gepime.com са мнения на други потребители, Дружеството не носи отговорност за конкретните съдържанието на коментарите. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.
3. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните 2 точки от страна на потребител на gepime.com, Дружеството претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Дружеството за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в gepime.com.

Глава 10. Информация.

1. Дружеството има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
2. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Дружеството се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

Глава 11. Прекратяване на договора.

1. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.
2. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
3. Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на Дружеството и при спиране на поддръжката на gepime.com от дружеството, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.
4. Дружеството има право да изисква потвърждение за прекратяване на договора чрез изпращане на SMS съобщение от потребителя.

Глава 12. Допълнителни разпоредби

1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
2. Всички противоречия, възникнали между Дружеството и потребителите на gepime.com ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта gepime.com, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта, както и взаимоотношенията на Gepime.com с потребителите на услугите, предлагани на сайта.